Hamnen

Trehörningsviken i centrala Nynäshamn

Latitud: N58 54
Longitud: O17 57
Sjökort: 616

Här har NMK en flytbrygga som rymmer 105 st båtar, y-bommar från en bredd av 1,8 till 4,20 meter. Här finns även 10 st jolleplatser.

På bryggan finns tillgång av ström och sötvatten.

Ansvariga för Hamnen

Administrativa ansvaret

Ulf Hägnevik
Berghyllan 5
149 31 Nynäshamn
Tfn. : 070-671 67 36
hamnchef.nmk@outlook.com

Bryggansvarig

Stefan Norberg
Hamngatan 11
149 31 Nynäshamn
Tfn. ; 072-801 2560
stefan.norberg@bahnhof.se

ANGÅENDE BÅTBRYGGAN

Allmänna bestämmelser:

 1. För båtbryggan svarar särskild utsedd hamnchef inför styrelsen.
 2. Bryggplatsinnehavare är skyldig att efterkomma hamnchefens råd och anvisningar.
 3. Hamnchefen är skyldig att föra anteckningar över de arbetstimmar medlem utför vid båtbryggan. Han äger rätt att vid behov kalla bryggplatsinnehavarna till arbete.
 4. Vid förhinder till arbete på båtbryggorna skall anmälan därom göras i god tid till hamnchefen.
 5. Enligt stadgarna äger klubben rätt fråntaga bryggplatsinnehavare bryggplatsen om icke vederbörligt antal arbetstimmar fullgjorts.
 6. Vid arbetes början skall medlem anmäla sig hos hamnchefen eller hans ställföreträdare. Lämnar medlem arbetet innan den utsatta arbetstidens slut, skall anmälan höras till hamnchefen.
 7. Hamnchefen eller hans ställföreträdare leder arbetet vid båtbryggan.

Särskilda bestämmelser:

 1. Båtägare äger rätt att förtöja sin båt på hänvisad båtplats så snart avtal och avgifter blivit erlagda.
 2. Båten skall vara väl förtöjd med ordentliga för- och aktertampar, och på sådant sätt att den icke skadar annan båt eller brygga och Y-bommar. Under vintertid skall båtplatsinnehavaren se till att förtöjningsmaterial är borttaget.
 3. Det är icke tillåtet att provköra båtmotorerna vid bryggan med angjorda förtöjningar så att brygga och Y-bommar skadas.
 4. Uppstår skada skall anmälan omedelbart göras till hamnchefen.
 5. Bryggplatsen är personlig och får inte överlåtas till annan medlem eller person. Bryggplatsen kan vid dödsfall efter ansökan och prövning hos styrelsen överlåtas till make/maka eller annan nära anhörig om denne ansöker om medlemskap i klubben.
 6. Båtplatsinnehavaren skall tillse att grinden till bryggan alltid hålls stängd, så att obehöriga ej äger tillträde till densamma.