Stadgar

STADGAR GÄLLANDE FÖR NYNÄSHAMNS MOTORBÅTSKLUBB 

§ 1. KLUBBENS ÄNDAMÅL 

Klubbens ändamål är att verka för samarbete och trevnad, ökad sjösäkerhet samt tillvarata båtägarens intresse rörande bl.a. hamn- och uppläggningsplatser. 

§ 2. MEDLEMSKAP 

Mom 1. Medlem i klubben kan varje för båtsport intresserad person bosatt i Nynäshamns kommun bli. Medlem äger kvarstå i klubben vid flyttning från kommunen. 
Mom 2. Ansökan om inträde skall ställas till styrelsen. Styrelse avgör om den sökande skall inväljas. 
Mom 3. Hedersmedlem blir man efter 25 år och debiteras då 50% av aktiv medlem årsavgift. 
Mom 4. Medlem som inte inom angiven tid erlägger beslutade avgifter, skall anses ha utträtt ur klubben. 

§ 3. VERKSAMHETSÅR 

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1/10-30/9. 

§ 4. AVGIFTER 

Inträdes-, års- och övriga avgifter bestäms av årsmötet att erläggas inom föreskriven tid. 

§ 5. STYRELSE 

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och hamnschef samt två suppleanter. Styrelsen väljs på av årsmötet för en tid av två år på så sätt, att tre ledamöter väljs det ena året och två ledamöter året därpå. Suppleanterna väljs för en tid av ett år. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller vid förfall vice ordförande, när ärendens behandling så påfordrar. 
Styrelsen skall också sammankallas när minst två styrelseledamöter gör framställan därom. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen genom öppen röstning. Vid lika rösantal äger sammanträdets ordförande utslagsröst. 
Vid sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras vid nästkommande sammanträde. 
Styrelseledamöterna fördelar på lämpligt sätt förekommande arbeten mellan sig.

§ 6. ORDFÖRANDE 

Det åligger ordförande eller vid förfall vice ordförande:
– att leda klubbens och styrelsens förhandlingar, att jämte sekreteraren övervaka verkställandet av fattade beslut.
– att vid behov sammankalla styrelse, att jämte sekreteraren sköta klubbens korrespondens, i den mån den icke måste behandlas av styrelsen. 

§ 7. SEKRETERARE 

Det åligger sekreteraren:
– att vid klubbens sammanträden föra protokoll.
– att jämte ordföranden övervaka verkställandet av fattade beslut.
– att jämte ordföranden sköta klubbens korrenspondens, i den mån den icke måste behandlas av styrelsen.
– att upprätta förslag till årsberättelse. 

§ 8. KASSÖR 

Det åligger kassören:
– att föra noggranna räkenskaper, vilka när så påfordras skall kunna uppvisas för styrelsen eller revisorer.
– att ombesörja inkassering och utbetalning.
– att förvalta och ansvara för klubbens tillgångar.
– att föra matrikel över klubbens medlemmar. 

§ 9. HAMNCHEF 

Det åligger hamnchefen:
– att handha skötseln av bryggorna.
– att ansvara för bryggplatsfördelningen och framtagande av aktuella bryggplatslistor. 

§ 10. REVISORER 

Det åligger revisorerna:
– att granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Revisionsberättelsen skall delgivas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. 

§ 11. ÅRSMÖTET 

Klubben sammankallas av styrelsen till årsmöte före november månads utgång varje år på dag och plats som styrelsen bestämmer. 
Föredragningslista: 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst. 
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
5. Revisorernas berättelse. 
6. Beslut om ansvarsfrihet. 
7. Behandling av förslag från styrelsen.  
8. Behandling av förslag från klubbmedlemmar. Dessa skall ha inkommit still styrelsen senast 15 oktober. 
9. Val av ledamöter till styrelsen samt suppleanter. 
10. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant. 
11. Val av hamnchef, vilken utses bland styrelseledamöterna. Val av vice hamnchef, varvschef, Herröchef samt vice Herröchef. 
12. Val av festkommitté. 
13. Tillsättande av valberedning. 
14. Avgifter. 
15. Val av ombud. 
16. Eventuellt 
17. Avslutning. 

§ 12. EXTRA MÖTE 

Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om femton klubbmedlemmar gör framställning här om. 

§ 13. KALLELSE 

Kallelse till årsmötet och extra årsmöte skall tillkännages senast 10 dagar före mötet. 

§ 14. BÅTREGISTER 

Paragrafen har utgått. Beslut på årsmöte 2019 och 2020 

§ 15. UTESLUTNING 

Medlem som genom klandervärt handlande skadat klubben eller dess anseende, kan av styrelsen uteslutas. 
Frågan om uteslutning av medlem får icke tagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom angiven tid (minst 14 dagar) yttra sig i ärendet. 
Beslut om uteslutning skall med motivering delgivas vederbörande medelst rek med mottagningsbevis.
Medlem som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid allmänt möte söka ändring i styrelsens beslut under förutsättning att han inom 14 dagar efter beslutets mottagande skriftligt besvära sig över detsamma. 
Sedan beslut om uteslutning förklarats bindande och alla ekonomiska mellanhavande reglerats, upphör alla förpliktelser mellan klubben och den förutvarande medlemmen. 
Medlem förbinder sig att icke föra talan inför domstol i ärenden i denna paragraf.

§ 16. UTTRÄDE 

Mom 1. Medlem som önskar utträde ur klubben skall göra skriftlig anmälan till styrelsen. 
Mom 2. Medlem som icke inom angiven tid erlagt beslutade avgifter, skall anses ha utträtt ur klubben. 
Mom 3. För inträde på nytt erfordras att förut obetalda avgifter erläggs 
Mom 4. För inträde på nytt erfordras ny inträdesansökan. 

§ 17. KLUBBENS ANLÄGGNINGAR 

Varje aktiv medlem äger rätt att nyttja klubbens anläggningar. Bryggplatser och varvsplatser fördelas efter kölista. Avgiften beslutas av årsmötet. 

§ 18, ARBETEN 

Arbetsplikt lyder för aktiv medlem. Arbetspliktsavgift tas ut en gång per år i förskott i samband med årsavgiften. Fullgjord arbetsplikt (4 timmar) krediteras på nästa årsavgift. Styrelsen beslutar om när och var arbetsplikten kan utföras. 
Medlem som ej fullgör de uppgjorda bryggvakterna debiteras straffavgift. 

§ 19. ÄNDRING AV STADGARNA 

Ändring av dessa stadgar må ej ske utan att två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie beslut därom. 
Ändringsförslag må ej upptagas till behandling utan att styrelsen däröver angivit utlåtande. 

§ 20. KLUBBENS UPPLÖSNING 

I händelse av klubbens upplösning var om beslut för att äga laga kraft skall fastställas på sätt i § 19 sägs om ändring av stadgarna. 
Tillgångarna skall användas på sätt mötet vid upplösningen beslutar. 

Ändring beslutad vid årsmöte 2019-11-21
Fastställt vid årsmöte 2020-11-26