Historia

Historien om Nynäshamns Motorbåtsklubb

Den 13 juni 1932 sammanträffade 8 stycken innevånare från Nynäshamn på Dalarö-bageriets konditori för att, som Herr Oscar Malm sade då han hälsade samtliga välkomna, bilda en motorbåtsanslutning.
Undertecknad, vilken utsågs att leda dagens förhandlingar, hade ej någon större svårighet att verkställa detta då samtliga vore besjälade av endast en tanke, å det var att en motorbåtssammanslutning vore önskvärd.

Namnen på de som voro närvarande vid detta första tillfälle voro :

  • Oscar Malm
  • Adolf Nordin
  • Gunnar Karlsson
  • Henning Wester
  • Axel Andersson
  • Ernst J Müller
  • John Nordkvist
  • Martin Pettersson

En interimsstyrelse tillsattes bestående av Muller, Malm och Karlsson, vilket fingo i uppdrag att utarbeta förslag till stadgar och att så fort ske kan utlysa ett nytt möte för godkännande av förslaget. Så skedde också. Redan den 17 i samma månad hade interimsstyrelsen sitt stadgeförslag färdigt vilket antogs av mötet. Vid detta möte kunde ytterligare 5 nya namn nämnas, nämligen Viktor Hällman, Andrew Jansson, Algot Askengren, Erik Lagerkrantz samt Johan Krafft.

Styrelsen tillsattes och följande blevo valda :

Ordförande: Ernst J Müller
Kassör: Oscar Malm
Sekreterade: Viktor Hällman
Vice ordf: Henning Wester
Suppleanter: Axel Andersson, Andrew Jansson
Och utan särskild funktion Gunnar Karlsson.

Vi arbetade energiskt för att få en plats för ett bryggbygge vilket förverkligas i mars 1933 då vi med Dir Andersson i S.n.j. upprättade ett kontrakt om plats vid den s.k. badhusholmen där även omedelbart vår brygga byggdes (samma plats där NMK har sin brygga även idag år 2001). Att inte bygget gick så smärtfritt framgår av följande rätt sorglustiga situation :
” Vi hade riggat upp järnvägens stora pålkran på en ponton eller kanske rättare segt en flotte med vilken vi skulle slå ned akterpålarna med, men döm om vår förvåning när vi flyttade pontonen så ramlade stolpen omkull.”
Bottnen var uteslutande a löst lerslam vilket gjorde att ingen stagning av pålarna kunde åstakommas, varför förtöjningsbojar måste anskaffas. Redan från första början av klubbens tillkomst blev det en kamratlig anda över samtliga, man var som en stor familj, alltid glada och vänliga ansikten. För att finansiera bryggbyggandet beslöt styrelsen att upptaga ett lån i bank, vilket tecknades av Muller och Malm med Wester, Nordin samt Gunnar Karlsson som borgensmän.

Styrelsen uppgift var även att ordna inköpskällor där medlemmarna kunde få någon rabatt på varor och förnödenheter som behövdes. Med bensinfirmorna underhandlades och en bensinlåda ställdes på Badhusholmen av Kroks Petroleum AB,där medlemmarna själva kunde taga för sig av bensin och oljor. Bensinpriset var då 23 öre per liter.
Under april månad 1936 anordnades en navigationskurs vilken förlades till polisstationen då ingen annan lokal kunde anskaffas. Herr Fransson var lärare, en utmärkt sådan och intresset var hos deltagarna i kursen stort. Examina och avslutning förrättades på Restaurang Strand med gemensam supé och dans. Efter en period av fem år hade medlemsantalet stigit till 40 st.

År 1938 fick styrelsen i uppdrag att hyra eller köpa lämpligt markområde eller holme, där klubbens medlemmar hade rätt att vistas utan att riskera att bli bortkörda. Tack vare Wester och Malms påpasslighet kunde vi snart anskaffa en bra och mycket lämplig plats, väl skyddad för alla vindar och sjöar. En Fru Sperling hade ett markområde på Herrö som hon måste genom en tragisk omständighet genast sälja, 200 kronor lämnades som handpenning den 4 maj och resten 800 kronor skulle erläggas den 15 maj 1939 och så var tomten vår, men för att få lagfart på densamma måste vi bilda en ekonomisk förening.

Så tillkom då Nynäshamns Motorbåtsklubb Strandtomtsförening och en styrelse valdes på tre personer vilka blevo Muller, Malm och Wester. För att få ett kapital att betala tomten med upprättandes andelar till ett värde av 10 kronor/st. 200 andelar trycktes och till de som var villiga att arbeta på tomtens iordningsställande och till eventuella byggen där kunde få ersättning härför med en krona/tim, vilken ersättning utbetalades i andelar. Ritningar till ett klubbhus ritades av Muller och godkänndes på mötet den 25 januari 1942. En matrialbod och tillika ett manskapsrum tillhöriga polisman Rosenberg inköptes för 150 kronor. D var nytt virke i alltsammans och vad sedan kunde bedömmas när vi rivit bodarna och sorterat allt virke anslog vi värdet av desamma till 600 kronor. Boden stod inne på oljebolagets område där vi den 5 februari påbörjade rivningen och fick vi av Disp Ågren tillstånd att förvara trävirket på platsen till i mars månad, då vi transporterade ner virket till stranden vid ”Kvarnen” i Nynäshamn. En gammal pråm fick vi låna från oljan och en lördageftermiddag omkring mitten av maj lastades alltsammans på pråmen och klockan 8 på söndagmorgonen bogserade Oskar Andersson med sin fiskebåt ut pråmen till Herrö, yttre vägen genom Skamsösund. Överst på förbacken på pråmen hade vi placerat spisen vid vilken Svea, Ebba och Beryl tagit plats och det dröjde ej så många minuter förrän det rökte ur spisröret ty då var potatiskitteln redan påsatt. När vi väl kommo fram var pluggen kokt och en stor bunke med inlagd sil dukades upp på planen där vi hadebord och bänkar stående under tak av en stor pressenning som var spänd mellan träden. Frukosten smakade bra och sedan arbetade alla även damerna med att lossa allt ur pråmen och att lägga upp det ordentligt i närheten av den plats där klubbhuset nu står. Som ju alla vet var det just den tid då det var förbud på att köra motorbåtar, så att vi som arbetade med att uppföra stugan fick sitta och ro dit och hem. Vi rodde ut på lördagkvällen och efter slutat dagsverke på söndagkvällen fingo vi sitta och ro tillbaka till Nynäshamn. Det tog 2 och en halv timme att ro ut och lika lång tid hem, så nog räckte de arbetsdagarna till på längden. För att vi skulle ha något att krypa in uti lördagsnätterna uppförde vi en hydda av lämmar från virket och spiseln ställdes på tegelstenar och till tak lade vi gamla tjärpapp som skurits av då vi revo boden. På marken inne i det provisoriska skjulet bäddade våra fruar syskonbädd och då vi på natten tittade upp i det s. K. Taket trodde vi att det var stjärnklart, men så var inte fallet. Gamla spikhål i pappengjordeatt vi så den ljusa himlen just igenom hålen, utom då det regnade ty då droppade det rat i ansiktet på oss. En mycket oväntad dusch. Trevligt var det i alla fall ända tills röken från spisen gick in i stugan istället för beroende på att vinden pressade ned densamma, vi hade nämligen inget långt rör som räckte ovan taket, men hör och häpna, vi gick upp och rullade ihop ett rör av ett stycke tjärpapp å satte det på det korta spisröret och så var även den sorgen slut. Många flera minnen är förknippade med detta bygge men jag skall inte trötta med det nu.

Så var då klubbhuset färdigt så pass att det kunde tagas i bruk efter att villiga händer arbetat 1 187 timmar på detsamma, men ännu återstod det en del inredningsarbeten men det fick göras under hand vid senare tillfällen. Våra präktiga fruar bidrog också med ordentliga dagsverken och tack vare dem så kunde 10 sängplatser ordnas i 3 st så kallade sovhytter. Genom deras flitiga händer kunde tack vare lotterier på handarbeten och sömnader samt genom paketauktioner mm inköpas 8 st nya madrasser, 10 st filtar, kuddar, porslin och köksattiraljer, så när invigningen var den 23 augusti 1942 fanns det servis till 36 personer. Donatorer uppträdde under byggnationstiden bland vilka särskilt märktes Nya Jernboden, Hjalmar Karlsson Snickerifabrik m. fl.

Söndagen den 8 juli 1945 inbjöds medlemmar till Herrö där festligheter skulle gå av stapeln. Då överlämnades Klubbstugan till Motorbåtsklubben varvid gåvobrev och andra handlingar överlämnades till klubbens kassör Oscar Malm som tackade för gåvan varefter en angenäm frukost avåts under tonerna från ”Klang-Johans Kapell”. Vädret var det mest strålade man kunde tänka sig och glädjen stod högt hela dagen. Tvenne lotterier har under året anordnas varvid 2 st roddbåtar utlottades 1943 med en vinst på 518 kronor samt år 1946 2 liknande med 582 kronor som vinst eller sammanlagt 1 100 kronor

Alltså hittills tyckes det gått rätt bra, men säg mig något som varar beständigt. Litet malört kom det i vår glädjebägare visavi vår brygga i hamnen. Stockholm-Nynäs Järnvägs AB hade genom sin dir K. Kärnekull uppsagt vårt kontrakt med nämnda bolag. Det var Segelsällskapet dåvarande ordförande Stadskamrer Kjellgren och Dir Kärnekull som hade gjort upp sinsemellan om att med Kärnekulls hjälp skulle Segelsällskapet överta våran brygga, men så blev inte fallet. Vi voro två st från vår klubb som uppvaktade Dir Kärnekull och resultatet av detta blev att kontraktet löper som förut. I brev översände vi en begäran till Disp. Ågren med begäran att påräkna hans hjälp vid ett kommande möte med Järnvägsbolaget. Disp. Ågren svarade, ”jag kan inte göra så mycket åt saken, å jag ej tillhör Järnvägsstyrelsen, men jag skall tala några ord med Dir Kärnekull”, sedan dess har vi inte hört något om kontraktuppsägningen.1952 tillbyggdes bryggan 24 meter sedan tillstånd lämnats av byggnads- och länsarbetsnämnd för detta bygge. Efterfrågan på båtplatser var och är fortfarande mycket stor, varför det kanske inom en snar framtid blir nödvändigt att ytterligare utöka bryggan på längden.Ja, så har utvecklingen gått fram från de första 8 männen som år 1932 bildade Nynäshamns Motorbåtsklubb för att utnyttja sin fritid på bästa sätt tillsammans med sina familjer. När man som jag nu ägnar en kvällsstund åt en återblick och söker minnas var vi då voro är det med verklig beundran man ser huru långt vi kommit. De förtjänster man trott sig inlägga taga nu sina rätta proportioner och de missgrep man begått förefaller mindre bittra. Man känner mera av stämningen än man ser detaljerna. Förestående kamrater inom styrelsen, överseende, lite hjälp och en annan knuff i sidan har hjälpt oss. Det är mycket som skulle omtalas ur våra protokoll och så mycket jag skulle ha velat få fram, men vad som brister och felats kan möjligen ersättas av att jag skrivit i en stämning av intresse för klubben i sin helhet.

Jag får sluta denna lilla historik med ett leve för Nynäshamns Motorbåtsklubb, LEVE DEN !!!

E. J. Muller

 


 

Detta ni nu har läst är en historia som är skriven av en av dem 8 som startade Nynäshamns Motorbåtsklubb. Jag har hittat detta brev bland massa gamla papper som Motorbåtsklubben har, och jag, Whille Karlsson, skall nu försöka att fortsätta där E. J. Muller slutade.
Nu hände det inte så mycket som det gjorde de första 20 åren, men om man nu ser framåt i tiden så kan man läsa följande.

1957 kom det ett förslag om expropriation om att Muskö varvet skall byggas och att norra Herrö skall inlösas detta gäller även NMK:s Herrö.

Shamans varvsområde Från vänster Whille Karlsson, Per Adolfsson Helge Hammarsson, Edgar Adolfsson

Shamans varvsområde Från vänster Whille Karlsson, Per Adolfsson Helge Hammarsson, Edgar Adolfsson

1960 fick klubbstugan nytt tak och stenkistor gjordes och en ny fin brygga kom till.

1966 detta år byggdes bryggan i Trehörningsviken ut med hela 40 tal platser.

1968 fick klubben sitt första varvsområde, området var Shamans vid ollebacken som ligger i norra delen av Nynäshamns Stad (Vaktbergsvägen och Rosenvägen) 575 kr/år i hyra.

1969 då kom beskedet om att inte expropriation om Herrö skulle ske, detta var en mycket glädjande besked som NMK fick av Kronan

1970 var året då NMK blev medlemmar i Saltsjön Mälarens Båtförbund

1972 byggdes sjöboden som idag används av många att sova över i. Även detta år kom man överens med NSS och FHBK om att börja gå bryggvakt i Trehörningsviken.

1973 fick NMK lämna varvsområdet Shamans och flytta till Nynäshamns Stads gamla förrådslokaler.

1979 bryggan i Trehörningsviken utökades med 16 platser

1981 blev NMK uppsagda av vattenområdet i Trehörningsviken, uppsägningen berodde bara på att Nynäshamns Fastighetsbolag ville höja hyran, NMK fick en hyres höjning på ca 1300 %. Samma år fick NMK också lämna sitt varvsområde Gamla Förrådet och flytta till Honolulu.

1982 detta år fyller NMK 50 år det blev stor fest med ca 170 st närvarande, det var dans och uppträdande med Nynäs bandet Brio Bojs.

 

1988 detta år investerade NMK i sin första flytbrygga på Herrö

1989 resultatet på investeringen på Herrö

1988 var så lyckat så detta år köpte NMK flytbryggan i Trehörningsviken för ca 775 000 kronor.

 

 

Bryggan fik vatten, eluttag och belysning, en mycket lyckad investering

 

 

 

 

1996 byggdes ny ved och toabod och en bastu med en stor bad brygga och även för soppor

 

 

 

 

1997 blev NMK av med sitt varvsområde, en ny infartsled skall byggas till Nynäshamn. NMK får ny plats av Kommun, Nicksta området (gamla Agessa verkstaden).

 

 

 

Den nya hamnen invigdes den 27 maj 1998. 109 bryggplatser 15 jolleplatser.

 

 

 

 

2000 öppnar NMK ett kansli för första gången,varje styrelsemöte har förut varit hemma hos varje styrelseledamot. Kanslit hyrs in i NSS lokaler på Strandvägen 26 i Nynäshamn. Med ny dator med program för föreningar med bokföring och medlemsregister.

 

 

 

 

År 2002 fyller NMK 70 år, så nu jobbar festkommitté med ett program som skall presenteras till medlemmarna på årsmötet november 2001. Nu har jag berättat lite om historien om hur Nynäshamns Motorbåtskulbb kom till och hur den fungerat under alla 70 år, man får väll hoppas att efterlevande, och framför allt vår ungdom förvaltar denna finna klubb. Jag slutar lika som Ernst Muller gjort i sin berättelse.

Ett fyrfaldigt leve för Nynäshamns Motorbåtsklubb.HIPP HIPP HURRA, HURRA, HURRA, HURRA.

Nynäshamn den 14 mars 2001
Whille Karlsson