Stadgar

Stadgar gällande för Nynäshamns Motorbåtsklubb

§ 1. KLUBBENS ÄNDAMÅL

Klubbens ändamål är att verka för samarbete och trevnad , ökad sjösäkerhet samt tillvarata båtägarens intresse rörande bl.a. hamn- och uppläggningsplatser .

§ 2. MEDLEMSKAP 

Mom 1. Medlem i klubben kan varje för båtsport intresserad person bosatt i Nynäshamns Kommun bli. Medlem äger kvarstå i klubben vid flyttning från kommunen.

Mom 2. Ansökan om inträde skall ställas till styrelsen. Styrelsen avgör om den sökande skall inväljas.

Mom 3. Hedersmedlem blir man efter 25 år och debiteras då 50 % av aktiv medlems årsavgift.

Mom 4. Medlem som inte inom angiven tid erlägger beslutade avgifter , skall anses ha utträtt ur klubben.

§ 3. VERKSAMHETSÅR

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1/10 – 30/9.

§ 4. AVGIFTER

Inträdes-,års- och övriga avgifter bestäms av årsmötet att erläggas inom föreskriven tid.

§ 5. STYRELSE

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och hamnchef samt två suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet för en tid av två år på så sätt, att tre ledamöter väljs det ena året och två ledamöter året därpå. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller vid förfall vice ordförande, när ärendens behandling så påfordrar.

Styrelsen skall också sammankallas när minst två styrelseledamöter gör framställning därom.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen genom öppen röstning. Vid lika röstantal äger sammanträdets ordförande utslagsröst.

Vid styrelsesammanträden skall föras protokoll, som skall justeras vid nästkommande sammanträde.

Styrelseledamöterna fördelar på lämpligt sätt förkommande arbeten mellan sig.

§ 6. ORDFÖRANDE

Det åligger ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordföranden:

att leda klubbens och styrelsens förhandlingar, att jämte sekreteraren övervaka verkställandet av fattade beslut.

att vid behov sammankalla styrelsen, att jämte sekreteraren sköta klubbens korrespondens, i den mån denna icke måste behandlas av styrelsen.

§ 7. SEKRETERARE

Det åligger sekreteraren:

att vid klubbens sammanträden föra protokoll.

att jämte ordföranden övervaka verkställandet av fattade beslut.

att jämte ordföranden sköta klubbens korrespondens, i den mån denna icke behandlas av styrelsen.

att upprätta förslag till årsberättelse.

§ 8.KASSÖR

Det åligger kassören:

att föra noggranna räkenskaper, vilka när så påfordras skall kunna uppvisas för styrelsen eller revisorerna.

att ombesörja inkassering och utbetalning.

att förvalta och ansvara för klubbens tillgångar.

att föra matrikel över klubbens medlemmar.

att föra klubbens båtregister.

§ 9. HAMNCHEFEN

Det åligger hamnchefen:

att handa skötseln av bryggorna.

att svara för bryggplatsfördelningen och framtagande av aktuella bryggplatslistor.

§ 10. REVISORER

Det åligger revisorerna:

att granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Revisionsberättelsen skall delgivas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

§ 11. ÅRSMÖTET

Klubben sammankallas av styrelsen till årsmöte före november månads utgång varje år på dag och plats som styrelsen bestämmer.

Föredragningslista:

1.      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2.      Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.

3.      Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4.      Styrelsens verksamhetsberättelse.

5.      Revisorernas berättelse.

6.      Beslut om ansvarsfrihet.

7.      Behandling av förslag från styrelsen.

8.      Behandling av förslag från klubbmedlemmar. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast 15 oktober.

9.      Val av ledamöter till styrelsen samt suppleanter.

10.  Val av två revisorer samt en revisorssuppleant.

11.  Val av hamnchef, vilken utses bland styrelseledamöterna. Val av vice hamnchef, varvschef, Herröchef samt vice Herröchef.

12.  Val av festkommite.

13.  Tillsättande av valberedning.

14.  Avgifter.

15.  Val av ombud.

16.  Eventuellt.

17.  Avslutning.

§ 12 EXTRA MÖTE

Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om femton klubbmedlemmar gör framställning härom.

§ 13. KALLELSE

Kallelse till årsmötet och extra möte skall tillkännages senast 10 dagar före mötet.

§ 14. BÅTREGISTER

Båtägande klubbmedlem är skyldig att registrera sin båt i centrala matrikeln. Vid byte av båt skall ny registerhandling upprättas.

§ 15. UTESLUTNING

Medlem som genom klandervärt handlande skadat klubben eller dess anseende, kan av styrelsen uteslutas.

Frågan om uteslutning av medlem får icke tagas till avgörande, förrän medlemmen beretts tillfälle att inom angiven tid (minst 14 dagar) yttra sig i ärendet.

Beslut om uteslutning skall med motivering delgivas vederbörande medelst rek. med mottagningsbevis.

Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid allmänt möte söka ändring i styrelsens beslut under förutsättning att han inom 14 dagar efter beslutets mottagande skriftligt besvära sig över detsamma.

Sedan beslut om uteslutning förklarats bindande och alla ekonomiska mellanhavanden reglerats, upphör alla förpliktelser mellan klubben och den förutvarande medlemmen.

Medlem förbinder sig att icke föra talan inför domstol i ärenden i denna paragraf.

§ 16. UTTRÄDE

Mom 1. Medlem som önskar utträde ur klubben skall göra skriftlig anmälan till styrelsen.

Mom 2. Medlem som icke inom angiven tid erlagt beslutade avgifter, skall anses ha utträtt ur klubben.

Mom 3. För inträde på nytt erfordras, att förut obetalda avgifter erlägges.

Mom 4. För inträde på nytt erfordras ny inträdesansökan.

§ 17. KLUBBENS ANLÄGGNINGAR

Varje aktiv medlem äger rätt att nyttja klubbens anläggningar. Bryggplatser och varvsplatser fördelas efter kölista. Avgiften beslutas av årsmötet.

§ 18. ARBETEN

Arbetsplikt lyder för aktiv medlem. Arbetspliktsavgift tas ut en gång per år i förskott i samband med årsavgiften. Fullgjord arbetsplikt (fyra timmar) krediteras på nästa årsavgift. Styrelsen beslutar om när och var arbetsplikten kan utföras. Medlem som ej fullgör de uppgjorda bryggvakterna debiteras straffavgift.

§ 19. ÄNDRING AV STADGARNA

Ändring av dessa stadgar må ej ske utan att två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie beslut därom.

Ändringsförslag må ej upptagas till behandling utan att styrelsen däröver avgivit utlåtande.

§ 20. KLUBBENS UPPLÖSNING

I händelse av klubbens upplösning varom beslut för att äga laga kraft skall fattas på sätt i § 19 sägs om ändring av stadgarna.

Tillgångarna skall användas på sätt mötet vid upplösningen beslutar.

Ändring 2009-11-26

Fastställd vid årsmötet 2010-11-25.